Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.prostyplan.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników sklepu internetowego www.prostyplan.pl będących zarówno osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami.

 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.prostyplan.pl prowadzony jest przez Izabelę Gemzała, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Prosty Plan Izabela Gemzała”, z siedzibą pod adresem 05-220 Zielonka, ul. Wolności 2/24A, lok. 17, NIP 7393412908, REGON 365725200.

 3. Dane kontaktowe sklepu internetowego są następujące:

 1. adres pocztowy: ul. św. Jacka Odrowąża 11, 03-310 Warszawa;

 2. telefon: 694 105 682;

 3. e-mail: pytania@prostyplan.pl.

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym wymagane jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych z aktywnym dostępem do sieci Internet, umożliwiające wypełnienie internetowych formularzy (np. laptop, smartfon).

 2. Złożenie wiążącego zamówienia w Sklepie internetowym (zawarcie umowy) wymaga pełnej akceptacji treści niniejszego regulaminu.

§ 2

Definicje

Jeżeli w treści Regulaminu nie wskazano inaczej, niżej wskazane wyrażenia mają następujące znaczenie:

 1. Sklep internetowy– sklep dostępny pod adresem www.prostyplan.pl;

 2. Sprzedający– Izabela Gemzała, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Prosty Plan Izabela Gemzała”, z siedzibą pod adresem 05-220 Zielonka, ul. Wolności 2/24A, lok. 17, NIP 7393412908, REGON 365725200.;

 3. Kupujący– każda osoba fizyczna lub prawna, dokonująca zakupu towarów w Sklepie internetowym;

 4. Konsument– osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży towarów, w tym treści o charakterze cyfrowym, dostępnych w Sklepie internetowym, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 6. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

§ 3

Przedmiot sprzedaży

 1. Ceny towarów, a także ich opisy, które widoczne są na stronie internetowej Sklepu nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale stanowią informację handlową. Stają się one wiążące po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, a także ich opisów, prezentowanych na stronie, do wprowadzania cen promocyjnych na produkty, jak również przeprowadzania wyprzedaży niektórych produktów.

 3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby stany magazynowe widoczne na stronie internetowej Sklepu były na bieżące aktualizowane i wiarygodne. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o niemożliwości spełnienia świadczenia. Strony mogą wówczas ustalić świadczenie zastępcze lub Kupujący może odstąpić od umowy.

§ 4

Zapisy na sprzedaż produktów

 1. Sprzedający może przeprowadzić zapisy Klientów zainteresowanych zakupem nowych towarów, w tym treści cyfrowych, jeszcze niedostępnych w Sklepie internetowym.

 2. Zapisy odbywają się w formie dobrowolnego zgłoszenia się Klienta zainteresowanego zakupem danego towaru poprzez podanie swojego adresu e-mail.

 3. W przypadku rozpoczęcia sprzedaży danego produktu Klient otrzymuje e-mail z informacją o dostępności towaru i możliwości jego zakupu.

 4. Zapisy nie są formą przedsprzedaży i nie zobowiązują Klienta do późniejszego zakupu towaru.

 5. Sprzedający nie będzie zobowiązany do uruchomienia sprzedaży danego produktu.

 6. W przypadku rezygnacji ze sprzedaży danego produktu w terminie podanym na Stronie internetowej lub maksymalnie w ciągu 1 roku od daty rozpoczęcia zapisów lista mailingowa danego produktu nie będzie dalej przechowywana przez Sprzedającego (zostanie trwale usunięta).

 7. Użytkownik ma możliwość wypisania się z listy chętnych w każdym momencie poprzez przesłanie e-maila na adres pytania@prostyplan.pl .

§ 5

Złożenie zamówienia- zawarcie umowy

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez formularz zamówienia (koszyk) dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 2. Zamówienia mogą być składane wyłącznie bez możliwości rejestracji w Sklepie.

 3. Danymi niezbędnymi do dokonania zamówienia są: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub siedziby, a w przypadku przedsiębiorców, którzy wyrażą wolę otrzymania faktury VAT również numer NIP.

 4. Kupujący dokonuje wyboru towarów, które dodaje do swojego formularza (koszyka), a następnie dokonuje wyboru w zakresie sposobu dostawy i akceptuje sposób płatności. Po wyborze opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym pod warunkiem zawieszającym uiszczenia ceny sprzedaży niezwłocznie po otrzymaniu linka do płatności z serwisu www.dotpay.pl .

 5. Niedotrzymanie przez Kupującego terminu uiszczenia ceny sprzedaży w w/w terminie skutkuje niedojściem umowy sprzedaży do skutku (anulowaniem zamówienia).

 6. Kupujący, który chce ponownie dokonać zamówienia musi ponownie dodać produkt do koszyka i postępować zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 7. Po otrzymaniu wpłaty Sprzedający niezwłocznie rozpoczyna realizację zamówienia.

§ 6

Sposoby płatności

 1. Akceptowaną formą płatności w Sklepie internetowym jest wyłącznie szybki przelew internetowy za pośrednictwem serwisu internetowego www.dotpay.pl .

 2. W momencie złożenia zamówienia Klient zostaje przekierowany do serwisu internetowego www.dotpay.pl, gdzie dokonuje natychmiastowej płatności. Klient zobowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po przekserowaniu.

 3. Momentem dokonania płatności jest uznanie środków pieniężnych na koncie bankowym Sprzedającego.

 4. Po otrzymaniu wpłaty Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia.

§ 7

Dostawa towarów

 1. W przypadku zamówień treści cyfrowych dostawa zamówienia następuje natychmiast po otrzymaniu wpłaty przez Sprzedającego, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

 2. Dostawa następuje poprzez dostarczenie Kupującemu linka z dostępem do zamówionej treści elektronicznej i jest bezpłatna.

 3. Wraz z zamówieniem Klient otrzymuje fakturę, wystawioną za pośrednictwem serwisu internetowego Fakturownia.pl.

 4. W przypadku zamówień produktów materialnych czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.

 5. W takim przypadku Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy:

 1. Kurier;

 2. Poczta Polska.

 1. Sprzedający lub firma kurierska potwierdza Kupującemu przekazanie paczki firmie kurierskiej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Na prośbę Kupującego Sprzedający przesyła mu również niezwłocznie numer przesyłki, umożliwiający jej śledzenie.

§ 8

Realizacja zamówień i dostawa

 1. Zamówienia treści cyfrowych realizowane są natychmiast po otrzymaniu wpłaty, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

 2. Czas realizacji zamówień pozostałych towarów, dostarczanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi maksymalnie 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania wpłaty przez Sprzedającego.

 3. Czas dostawy uzależniony jest wybranej opcji wysyłki i wynosi:

 1. Kurier – 1 do 3 dni roboczych;

 2. Poczta Polska- 1 do 2 dni roboczych.

 1. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie przez Kupującego i w konsekwencji zwrotu przesyłki do Sprzedającego przez firmę kurierską, Sprzedający wyznaczy Kupującemu odpowiedni termin do ponownego potwierdzenia zamówienia.

 2. W przypadku niepotwierdzenia zamówienia Sprzedający będzie miał prawo od umowy odstąpić i żądać od Kupującego pokrycia wszelkich strat, które poniósł, w tym kosztów dostaw i zwrotów nieodebranych przesyłek.

 3. W przypadku ponownego potwierdzenia zamówienia, w związku z koniecznością ponownej wysyłki, Kupujący zobowiązany będzie do uiszczenia dodatkowej opłaty za dostawę towarów, zgodnie z pkt.2 niniejszego paragrafu, a także kosztu zwrotu przesyłki, poniesionego przez Sprzedającego.

§ 9

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który jest konsumentem i zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo do dostąpienia od zawartej umowy:

 1. bez podania przyczyny;

 2. w terminie 14 dni od daty wydania towaru.

 1. W przypadku zamówienia treści cyfrowych, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje od umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Wzór stosownej informacji w tym zakresie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jak również jest przesyłany do Klienta za pośrednictwem poczty e-mail wraz z potwierdzeniem zamówienia.

 2. Kupujący, który chce skorzystać ze swojego prawa powinien złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jak również jest otrzymywany od Sprzedającego w e-mailu potwierdzającym złożenie oświadczenia. Skorzystanie z wzoru nie jest jednak obowiązkowe.

 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 można złożyć poprzez:

 1. przesłanie wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza wiadomości, dostępnej na stronie Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia w wiadomości zwrotnej;

 2. przesłanie wiadomości e-mail na adres pytania@prostyplan.pl;

 3. przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedającego (03-310 Warszawa, ul. św. Jacka Odrywąża 11).

 1. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczającym jest, aby oświadczenie zostało wysłane przed upływem 14-dniowego terminu. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a strony mają obowiązek zwrócić świadczenia otrzymane od drugiej strony.

 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Kupujący ma obowiązek niezwłocznego dokonania zwrotu towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od daty, kiedy złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zwracanego towaru Kupujący powinien dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży.

 3. Zwrot towaru może nastąpić za pomocą dowolnie wybranego przez Kupującego środka przekazu (np. poprzez kuriera lub Pocztę Polską).

 4. Koszty zwrotu towaru (tj. koszty wysyłki, zabezpieczenia towaru, opakowania itp.) ponosi Kupujący.

 5. Zwracany towar powinien być kompletny, zapakowany w oryginalne opakowanie i nie nosić śladów użytkowania.

 6. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Sprzedający niezwłocznie zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności:

 1. cenę towaru;

 2. cenę dostarczenia towaru do wysokości najtańszej opcji dostawy dostępnej na stronie internetowej Sprzedającego.

 1. Zwrot wpłaconych środków pieniężnych zostaje dokonany najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu na konto bankowe Kupującego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z wypłatą środków do czasu otrzymania towaru lub otrzymania potwierdzenia jego nadania na adres Sprzedającego.

§ 10

Tryb reklamacyjny

 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego istnienia wad fizycznych lub prawnych dostarczonych produktów po przejściu własności towaru na Kupującego posiada on uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady.

 2. Uprawnienie do złożenia reklamacji przysługuje zarówno Klientom, będącym konsumentami, jak i Klientom będącym przedsiębiorcami.

 3. W przypadku zaistnienia mechanicznych uszkodzeń, powstałych w trakcie dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego Kupujący powinien przesłać odpowiednią informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego. W zgłoszeniu należy określić rodzaj wady, którą produkt posiada oraz w miarę możliwości ją udokumentować. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do takiego zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 4. W zgłoszeniu można zawnioskować o jedną z następujących możliwości:

 1. wymianę rzeczy na wolną od wad;

 2. obniżenie ceny;

 3. odstąpienie od umowy;

 4. nieodpłatną naprawę produktu.

 1. Obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy nie będzie miało miejsca, jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 2. W przypadku wad treści cyfrowych Sprzedający niezwłocznie dokona sprawdzenia treści za pośrednictwem linka, przesłanego wcześniej Kupującemu.

 3. W przypadku pozostałych produktów Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt za pośrednictwem wybranej przez Sprzedającego firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej oraz na jego koszt. Uzgodnienie szczegółów wysyłki nastąpi poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem wiadomości e-mail pomiędzy stronami.

 4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują w ciągu 1 roku od dnia zauważenia wady, nie dłużej jednak niż w ciągu 2 lat od wydania rzeczy.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. W przypadku Klientów Sklepu internetowego będących konsumentami istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentem a Sprzedającym.

 2. Pod następującym adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL znajduje się Platforma ODR (Online dispure Resolution), która pozwala na zainicjowanie pozasądowego rozwiązania sporu pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

 3. Ponadto, konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, celem zainicjowania postępowania mediacyjnego, a także do stałego sądu polubownego, działającego przy właściwej Inspekcji Handlowej, celem rozpatrzenia sprawy przed sądem polubownym.

 4. Bezpłatnej pomocy w zakresie sporów konsumenckich udzielają powiatowi lub miejscy rzecznicy konsumentów, a także organizacje konsumenckie. Więcej informacji o tym, jak uzyskać pomoc dostępnych jest pod adresem https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 5. Pozostałe przydatne informacje odnośnie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592, https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, http://polubowne.uokik.gov.pl/ .

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia odnośnie ochrony danych osobowych oraz plików cookies, a także wypełnienie obowiązku informacyjnego odnośnie tych danych wobec Użytkowników strony internetowej Sklepu, zawarte są w Polityce prywatności.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w tym m.in. Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Załączniki:

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 2. Wzór informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Załącznik 1: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Izabela Gemzała

Prosty Plan Izabela Gemzała”,

ul. św. Jacka Odrowąża 11

03-310 Warszawa

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy:………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………..

Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów)………………………………………………….. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data……………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik 2: INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny- pod warunkiem, że niniejszy zakup nie został przez Państwa zakupiony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (a zatem działają Państwo jako Konsument).

Prawo odstąpienia od niniejszej umowy nie przysługuje jednak w razie zakupienia przez Państwa treści cyfrowej nie zapisanej na trwałym nośniku, dostarczanej za pomocą narzędzi elektronicznych, co wynika z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (t.j.Dz.U. 2020.287) z dnia 30 maja 2014 r. pkt. 13, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje od umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku, gdy prawo odstąpienia przysługuje, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Izabelę Gemzała, prowadzącą działalność pod firmą „Prosty Plan Izabela Gemzała”, ul. Wolności 1/24A, lok. 17, 05-220 Zielonka, adres do korespondencji: ul. św. Jacka Odrowąża 11, 03-310 Warszawa, pytania@prostyplan.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.prostyplan.pl ).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.prostyplan.pl w zakładce „kontakt”. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, np. koszty związane z jej wysyłką oraz opakowaniem.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar powinien być kompletny, zapakowany w oryginalne opakowanie i nie nosić śladów użytkowania.